Podmienky spracúvania osobných údajov prostredníctvom www.mata191.com .

Ak ste mojim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa preto, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov platné od 25.5.2018).

Kto je správca?

fyzická osoba podnikateľ Ing. Martina Lamoš, sídlom Besné 266, 01802 Dolná Mariková, IČO:  41833635, zapísaná na Obvodnom úrade v Považskej Bystrici odbor živnostenského podnikania, č. živnostenského registra 330- 13613649  (ďalej len „prevádzkovateľ“) spracúva vami poskytnuté osobné údaje, v súlade s ustanoveniami Zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). Prevádzkujem webovú stránku www.mata191.com . Vaše osobné údaje spracovávam ako správca, t.j. určujem, ako budú spracované, za akým účelom a na ako dlho. Prípadne vyberám ďalších spracovateľov, ktorí mi s ich spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať mailom: martina@mata191.com

Prehlásenie

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, to znamená, že:

 • Budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.
 • Splním si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov.
 • Umožním vám a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení si vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi sami zveríte, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy. Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzov, e-bookov, informácií o produktoch).
 • Vedenie účtovníctva. Ak ste mojimi zákazníkmi, tak vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujem, aby som vyhovel zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.
 • Marketing – zasielanie informačných mailov. Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo v maile klikáte a kedy ich najčastejšie otvárate môžem využívať za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak mojim zákazníkom nie ste, informačné maily zasielam len na základe vášho súhlasu, počas doby 5 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu nachádzajúceho sa v každom e-maile.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu. Iba na základe vášho súhlasu vám môžem zasielať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. na remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to počas doby 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov na webe www.mata191.com
 • Fotografická dokumentácia – napr. zo živých akcií organizovaných našou spoločnosťou.

Vaše osobné údaje si ponechávam počas doby premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví ďalšiu dobu k ich uchovaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

Osobné údaje

1. Ing. Martina Lamoš, sídlom Besné 266, 01802 Dolná Mariková, IČO:  41833635 ako správca podľa č.26 Nariadenia (Ďalej len “Správca”) uchováva nasledujúce osobné údaje klientov, ktorým poskytujú kozmetické poradenstvo a coaching:

– Meno, Priezvisko, Firma

– IČO, DIČ, adresa;

– Emailová adresa;

– Telefónné číslo;

– Komunikáciu, informácie, a podklady, ktoré klient v rámci poskytovania služieb Správcovi poskytne.

V prípade klientov, ktorí sa zúčastnia vzdelávacích akcií Správcu:

– Meno, Priezvisko, Firma

– IČO, DIČ, adresa;

– Emailová adresa;

– Telefónne číslo;

– Komunikáciu s klientom – účastníkom,

V súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), a to za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy a ďalej za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a ochranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovávanie a spracovávanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy.

2. Spracovanie osobných údajov je uskutočnené Správcom, osobné údaje však pre neho môže spracovávať i tento spracovateľ:

 • spoločnosť s názvom: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (prevádzkovateľ MailChimp.com)Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v režime Privacy Shield):

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujuc…

Spoločnosť The Rocket Science Group, LLC je spoločnosť certifikované v režime Privacy Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Prenosom emailovej adresy spoločnosti The Rocket Science Group, LLC do tretej krajiny nedochádza k ohrozeniu práv dotknutej osoby.

– prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

3. Na e-mailovú adresu, prípadné telefónne číslo môžu byť klietom zasielané novinky a iné obchodné oznámenia, tento postup umožňuje  § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informačnej společnosti, pokiaľ ho neodmietnete. Tieto oznámenia je možné kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom – napríklad zaslaním emailu alebo preklikom na odkaz v ochodnom oznámení – odhlásiť.

4. Zoberte, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.